ABOUT US / HAKKIMIZDA


Işıksan - About Us

Işıksan is in the ship recycling market since 2000. Işıksan has one of the largest dismantling areas of 35.000 square yards and double partial long beach in the Aliaga Breaking District. We have a high breaking capacity of 120.000 tonnes of Steel annually.

Our Policy

A management system has been established to comply with the requirements of ISO 30000 Ship Recycling Management, ISO 9001:2015 Quality Management, ISO 14001:2015 Environmental Management, OHSAS 18001: 2007 Health and Safety Management Standards, Hong Kong Convention, EU Ship Recycling Regulation on management and operational activities.

As the management:

We declare that we shall carry out our ship recycling activities by following all national and international protection systems, techniques developed, and guides published related to this subject, that we shall comply with all national Laws and Regulation and all International Agreements that Turkey has signed and to perform them to not to jeopardize environment and health and safety of our employees.

Our Policy formed to reach our goals:

• Reaching our subjects by raising workers awareness
• Preventing pollution and incidents in all of our activities
• Maintaining a Ship Recycling Management System which is environment-friendly, following Safety Standards, supported by top management, which is adopted and carried out, supervised, reviewed by all employees, constantly improved and is open to public.
• Increasing overall health life quality of our workers by improving workplace safety , providing quality workplace for our workers
• Adding values to society by using latest applicable technological and economical developments on minimising waste generating resulted from company’s main and secondary activities
• Minimising non-sustainable energy and sources consumption by efficient input controls
• Implying methods and systems to ensure an efficient Waste Management and minimising contamination by seperating waste on their source
• Informing related institutions, visitors, employees of the work place and our suppliers in respect of the precautions, safety measures taken, our statements, our practices for Environment Protection, Worker Health and Safety and Recycling Management System.
• Monitoring the performance of our activities constantly, to reduce the harm given to environment to minimum, to provide safe working environment, to protect the welfare of employees, and to prevent accidents.
• Evaluating and monitoring the performance of our policy to achieve our goal, to supervise our system and have it supervised.
• Taking precautions to prevent work accidents and occupational diseases, to support workers with trainings.
• Developing consciousness of our employees at every level about environment and their health and safety.
• Participating in energy conservation and reducing natural resource use and non-sustainable sources
• Working with our contractors within reciprocal partnership, contact and reliability and to increase our productivity.
• Creating values in respect to Health and Safety , Environmental ,Green Ship Recycling and Energy consumption practises, improving continually in all aspects, being communicative and transperent company and preffered solution partner for our workers, customers, contractors, service providers and society

And ISIKSAN commits with all of its workers and management’s participation to follow this policy

Continuous Improvement

Programs, policies and goals have been determined within the framework of recycling policy and in accordance with the Occupational Health and Safety and Environmental Management Systems. To achieve continuous improvement, these programs are reviewed and announced periodically to all personnel, including sub-contractors. Extending the knowledge and raising awareness supported through trainings and meetings.

Top management has formed its purposes and goals which are assessable and consistent with Recycling Policy and referred Standard’s requirements.

Continuous improvement requires identifying our targets and goals. Our performance is documented, and it is used as an important input while determining the targets of the following year. Other Important inputs while determining and reviewing our purposes and goals;

• Our Recycling Management System policy
• Legal and Judicial regulations
• Important recycling aspects
• Requirements related to safety and environment
• Technological developments
• Financial and Operational requirements.
• Evaluations of related parties

Consistency of the purpose and goals with regard to recycling policy have been periodically reviewed, in the review meetings by the top management and revised, if required.

Recycling Programs have been carried out in our institution to reach purpose and goals set. Programs, working hours schedule, responsibilities, which were decided according to the priorities by top management, are documented containing the methods. They are carried out and evaluated by the qualified personnel.

Vision

To be trustable partner for the safe and environmentally sound recycling of seagoing vessels in the world.

Mission

- Through following technology and science consistently without compromising our ethical values,
- Acting with sense of social responsibility, appreciating law, environment, human, different culture and ideas,
- To create a sustainable value for all our stakeholders by setting growth and development as strategic goals.


KAPSAM

Tesis olarak faaliyetlerimiz, Uluslararası Hong Kong Konvansiyonu, AB Gemi Söküm Yönetmeliği, güncel Ulusal mevzuat, ISO9001, Iso14001, OHSAS18001 ve ISO30000 Yönetim Standartları şartlarına uygun olarak;

• Geri dönüşüm için gemilerin tesise kabulü;
• Gemi üzerinde tehlikeli durumların değerlendirilmesi;
• Geri dönüştürülecek gemiler için her türlü notifikasyon ve ithalat gerekliliklerinin belirlenmesi ve yerine getirilmesi;
• Güvenli ve çevre dostu bir şekilde geridönüşüm prosesinin uygulanması;
• İhtiyaç duyulan eğitimlerin yürütülmesi;
• Sosyal imkanların mevcudiyetinin temin edilmesi (ilk yardım, sağlık kontrolleri, yiyecek ve içecek vb.);
• Gemilerden sökülen atık ve materyallerin depolanması ve geri dönüşümünün sağlanması;
• Sözleşmeye dayalı anlaşmalar dahil olmak üzere, atık akışı ve geri dönüşüm akışının yönetimi;
• Geminin nihai bertarafı ile ilgili notifikasyonlar da dahil olmak üzere, süreç için dokümantasyon kontrolleri;

Dahil olmak üzere tüm gemi söküm faaliyetlerini kapsar.

Politikamız

Şirketimiz 30000:2009 Gemi Söküm; 9001:2015 Kalite, 14001:2015 Çevre ve 18001:2007 Entegre Yönetim Sistemlerininve Hong Kong uluslararası Gemilerin Güvenli Geri Dönüştürülmesi Konvensiyonu ve Avrupa Birliği Regulasyonu gereklerini yönetim ve operasyonel faaliyetlerinde uygulamak, üzere bir yönetim sistemi tesis etmiştir.

Yönetim olarak;

Gemi geri dönüşüm faaliyetlerimizin, Çevre ve çalışanların sağlığı ve güvenliğini tehlikeye düşürmemesi maksadıyla bu konuda geliştirilen ulusal ve uluslararası koruma sistemleri, teknikleri ve yayımlanan kılavuzları izleyerek, uygulayacağımızı, tüm ulusal Kanun ve yönetmelikler ile Türkiye’nin imza koyduğu tüm Uluslar arası sözleşmelere uymayı ve uygulamayı taahhüt ediyoruz.

Hedeflerimize ulaşmak maksadıyla;

• Çalışanlarımızın farkındalığını arttırarak hep birlikte başarıyı yakalamayı,
• Faaliyetlerimizde Kirlilik ve kazaların önlenmesini sağlamayı,
• Üst Yönetimce desteklenen ve tüm çalışanlarca benimsenen ve uygulanan, denetlenen, gözden geçirilen, kamuoyu tarafından izlenebilen ve sürekli iyileştirilen bir Gemi Geri Dönüşüm, Çevre ve işçi sağlığı ve güvenliği ile kalite Yönetim Sistemini sürdürmeyi,
• Çalışanlarımızın çalışma ortamını güvenli hale getirerek sağlık ve yaşam kalitesini arttırmayı,
• Teknik ve ekonomik değerlendirmeler sonucu doğal çevreye en az atık veren teknolojileri kullanarak insanlarımıza ve toplumumuza değer katmayı,
• Atıkların kaynağında azaltılmasını, uygun şartlarda toplanmasını ve bertarafını sağlamaya yönelik sistemler uygulamayı,
• Gemi Geri Dönüşüm, Çevrenin Korunması, İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile Kalite yönetim sistemi konusunda alınan tedbirleri, güvenlik önlemlerini, taahhütlerimizi, uygulamalarımızı ilgili kurumlara, ziyaretçi, işyeri çalışanları ve tedarikçilerimize bildirmeyi,
• Çevreye verilen zararın en aza indirmek, güvenli bir çalışma ortamı sunabilmek, çalışanlarımızın genel sağlık ve yaşam kalitesini korumak ve kazaları önlemek amacı ile Faaliyetlerimizi sürekli olarak izlemek,
• Politikamızın hedefe ulaşmasındaki performansı değerlendirmek ve izlemek maksadıyla sistemimizi denetime tabi tutma ve tutturmayı,
• Her seviyedeki çalışanlarımızın Çevre ile sağlık ve güvenliklerini koruma bilinçlerini geliştirmeyi,
• Faaliyetlerimizle, enerji tasarrufuna ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasına katkıda bulunmayı,
• Şirket içi etkili iletişimle müşteri odaklı olarak, Müşteri ihtiyaçlarını ve özel isteklerini beklentilerin üzerinde karşılamada sürekliliği sağlamayı,
• Taşeronlarımızla birlikte karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğimizi arttırmayı
• Müşteri, çalışan, tedarikçi, komşu, toplum ve Devletimizin yer aldığı tüm paydaşlarımız açısından Kalite, Çevre, İSG ve Enerji uygulamalarında değer yaratan, sürekli gelişen, sürekliliği olan, tercih edilen, iletişim kurulabilen, şeffaf şirket olmak

Tüm çalışanlarımızın katılımı ile taahhüt ediyoruz.

Sürekli Geliştirme

Uygulama, politika ve hedefler Gemi Geri Dönüşüm politikası ve İş Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemleri üzerine geliştirilmiştir. Sürekli gelişim için bu uygulama, politika ve hedefler düzenli olarak gözden geçirilir ve başta tüm çalışanlar olmak üzere ilgili tüm iç ve dış taraflara duyurulur. Farkındalık ve bilgi eğitimler ve toplantılar yolu ile arttırılır.

Üst Yönetim amaç ve hedeflerini Gemi Geri Dönüşüm Sistemi ve Entegre yönetim sistemi doğrultusunda belirlemiştir ve bu hedefler ulaşılabilir hedeflerdir.

Sürekli Geliştirme hedef ve amaçların belirlenmesini gerektirir. Şirketimizin performansı belgelenmiştir ve ileriki senelerin hedeflerini belirlerken önemli bir girdi olarak kullanılır. Hedef ve amaçlarımızı belirlerken şirketimizin yararlandığı diğer önemli girdiler ;

• Geri Dönüşüm Politikamız
• Yasal gereklilikler
• Önemli geri dönüşüm boyutları
• Çevre ve iş güvenliği gereklilikleri
• Teknolojik gelişmeler
• Finansal ve operasyonel gereklilikler
• İlgili tarafların değerlendirmeleri

Politika hedef ve amaçlarımızın bütünlüğü ve tutarlılığı düzenli olarak gözden geçirilir ve gerektiği zaman revize edilebilir.

Tesisimizde ana faaliyetlerimiz dışında, çevre bilincini arttırmak amacı ile , Geri Dönüşüm Programları uygulanmaktadır.Üst yönetimin öncelikler doğrultusunda belirlenen uygulamalar, çalışma saatleri düzenlemeleri, sorumluluklar yöntemleri de içerecek şekilde dökümante edilmiştir ve kalifiye personeller tarafından kontrol edilmektedir.


Vizyon

Gemilerin ve denizde yüzen tüm araçların güvenli ve çevreye duyarlı geri dönüştürülmesinde güvenilir çözüm ortağı olmak

Misyon

- Kendi kültür ve etik değerlerimizi koruyarak teknoji ve bilimi sürekli izlemek yolu ile gelişmek
- her zaman sosyal sorumluluk yaklaşımı ile hareket etmek, kanuna, çevreye, insana farklı kültürler ve fikirlere saygı duymak,
- büyüme ve gelişmeyi stratejik hedef belirleyerek tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değerler yaratmak

ÇEVRE POLİTİKAMIZ;

Kuruluşumuz, çalışma yöntemlerini belirlerken çevresel duyarlılıkların birincil öncelikli olarak değerlendirmesi gerekliliği düşüncesi ile yola çıkmıştır.Bu bilinç ışığında,imalatlarımızdaki her sürecin çevresel olarak sürdürülebilir,çevreye duyarlı ve iyileştirici yönde gelişimini amaç ve ilke olarak belirlemiştir.
Kuruluşumuz; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda planlama ve uygulama stratejileri üreterek,çevreye duyarlı,sürdürülebilir bir çevre için her alandaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmektedir.

• İlgili tüm yasal mevzuatta belirtilen standartlar uygulanmaya alınır.
• Doğal kaynak kullanımını azaltmak için mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelinir.
• Üretim ve Hizmet faaliyetlerimizden kaynaklanan atıklar,uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirilir.
• Yatırım kararları alınırken,çevresel kıstaslar dikkate alınır.
• Kurmuş olduğumuz Çevre Yönetim Sistemini tüm proseslerimizde uygulamakta ve takip etmekteyiz.
• Acil durum riskleri azaltılmaya çalışılır.
• Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için ; müşterilerimize ,çalışanlarımıza ,tedarikçilerimize ve yerel yönetimlere, fabrikamızın çevresi ilgili oluşabilecek sorunlar,amaçlarımız, başarılarımız ve çevre koruma stratejilerimiz ile ilgili bilgi aktarımını sağlamaktayız.
• Komşularımızın, misüşterilerimizin ve çalışanlarımızın çevre ile ilgili kaygılarını ve önerilerini dikkate alarak çevre faaliyetlerimizin geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara katkı sağlamaktayız.Bu amaçla projeler oluşturulur ve destek verilmeye çalışılır.
• Çevrenin geleceğimiz için öneminin farkındalığını taşıyıp işletmemizin faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkisi eko-verimli çevre politikasını uygulayarak mümkün olduğunca düşük tutulmasını sağlamaktayız.Çevre kirliliği doğal kaynakları ve enerjinin mantıklı kullanımı sayesinde önlenmektedir.
• Tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma,kirletmeme,kaynakları en az seviyede kullanma prensibi çerçevesinde planlar,gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.
• Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan , sektöründe örnek kuruluşlardan olmayı amaçlarız.
• Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesi sağlanır.

ÇEVRE TAAHHÜDÜMÜZ;

Üst Yönetim olarak;
Kurumumuzun her kademesinde, tüm çalışan ve paydaşlarımızla, sürekli gelişen bir çevre yönetim sistemimizin etkinliğinin hesap verilebilir düzeyde takip edileceğini ve raporlanacağını,
Çevre kapsamı ve stratejisi ile çevre politikası ve hedeflerinin uyumunun sağlanacağını,
Proseslerimizde yönetim sistemleri entegrasyonunun sağlanacağını,
Çevre Yönetim Sisteminin Amaç ve Hedeflerine ulaşmak için gerekli organizasyon, kaynak ve eğitim ihtiyacının sağlanacağını,
Tüm faaliyetlerin öneminin çalışanlarımıza duyurulacağını,
Taahhüt ederiz.